Kodesh Links
Tefilin
"לארשי ינב ינפל השמ םש רשא הרותה תאזו"
,םינוש םילדגב רדוהמ לילש ףלק לע הרות ירפס
.םיימש יארייו םיעודי ,םיקיתו םירפוס לש םדי תביתכב
תהגה ןכו םיכמסומ םיהיגמ י"ע תונדפקב קדבנ הרותה רפס
.רפסה םוליצו בשחמ ח"וד ףרוצמ הרות רפס לכל .בשחמ

.
ידרפס
יזנכשא

חלשת הרות רפס תנמזהב *
.ידרפס וא יזנכשא בתכ תמגוד

םיענ םילדגה לכב םיריחמה
$ 30,000 -ל $ 20,000 :ןיב:הרות רפסל םיקית
הרות רפסל ליעמו םייח יצע ,םיקית
.השדקה תורשפא םע םימיאתמ םילדגב
יזנכשא

םייח ץע ללוכ ,$500-$700 ןיב
ידרפסחולשמ ימד םיללוכ םניא םיריחמה *