Kodesh Links
Tefilin
,םילשוריב השודק ישימשתל תונח הניה,"לארשי שדוק"
רשא ,ל"צז ינמחנ הידעס יול ג"הרה תחפשמ לש םדוסיימ
,הרות ירפס :ם"תס תביתכב הקיתו םירפוס תחפשמ הניה
בר ןויסנו עדי, רודיהב לכה ,תוזוזמו ןיליפתל תוישרפ
.ןבל באמ רבעש

לע הדפקה ךות תונקדקדב השענ לכה
.םינבר תצלמהבו תונימאו רודיה ,תורשכ