Kodesh Links
Tefilin
.
"החמשו הלהצ בקעי תנשוש"
לילש ףלק יבג לע תבתכנ הליגמה
םיימש יארי םירפוס י"ע רדוהמ
.חרזמה תודעו זנכשא חסונב

$1500 -ל $450 ןיב םיענ םיריחמה
.הביתכה גוס יפל

.סקפב בתכה תמגוד תא לבקל ןתינ

,רדוהמ לילש ףלק יבג לע הליגמ ןימזהל ןתינ
םואתבו הנמזה יפל ,םיחמומ םינמוא י"ע תריואמ
.חוקלה תשקב יפל ,שארמ


.

הלכו ןתחל תובותכ
החמומ רפוס י"ע חבושמ ףלק יבג לע בתכנ
ידרפס בתכב ,םיחמומ םינמוא י"ע ריואמו
.יזנכשא וא
.