Kodesh Links
Tefilin
.
:תללוכ הכרעה
.הקד המהב תורדוהמ ןיליפת .1
(הריחבל ןבל ,רוחש ,לוחכ םיעבצב) תרדוהמ תילט .2
הליפת רודיס .3
.הפיכ .4
(ודרוב ,ריהב לוחכ ,ההכ לוחכ) .ןיליפתו תילטל חבושמ הפיטק קית .5
םיליהת רפס .6
.רתסא תליגמ וא חספ לש הדגה .7
ןיליפת תחנהל הכרדה .8
$400 ריחמ .9
.ידרפס / יזנכשא